GIẢI BÀI TẬP SGK TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 19 LESSON 1 2 3

Dưới đây là tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 2 3 có đáp án được tổng hợp trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5. Trong bộ đề này, bạn sẽ tìm thấy nhiều loại bài tập khác nhau liên quan đến chủ đề "Which place would you like to visit?" từ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5.

1. Từ vựng bé học trong tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 2 3

Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu từ vựng tiếng anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 2 3! Bằng cách học từ vựng mới trong unit này, các bạn sẽ có cơ hội mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình và mô tả được những địa điểm thú vị một cách trôi chảy và chính xác hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

visit

/ˈvɪzɪt/

đi thăm, chuyến đi

pagoda

/pəˈɡəʊdə/

thăm ngôi chùa

park

/pɑː(r)k/

công viên

temple

/ˈtemp(ə)l/

đền

theatre

/ˈθɪətə(r)/

rạp hát

bridge

/brɪdʒ/

cây cầu

city

/ˈsɪti/

thành phố

village

/ˈvɪlɪdʒ/

ngôi làng

town

/taʊn/

thị trấn

museum

/mjuːˈziːəm/

viện bảo tàng

center

/ˈsentə(r)/

trung tâm

somewhere

/ˈsʌmweə(r)/

nơi nào đó

zoo

/zuː/

sở thú

lake

/leɪk/

hồ nước

enjoy

/ɪnˈdʒɔɪ/

thưởng thức, thích thú

expect

/ɪkˈspekt/

mong đợi

exciting

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

náo nhiệt

interesting

/ˈɪntrəstɪŋ/

thú vị

attractive

/əˈtræktɪv/

cuốn hút

in the middle of

/ɪn ðə ˈmɪd(ə)l əv/

ở giữa

weekend

/ˌwiːkˈend/

ngày cuối tuần

delicious

/dɪˈlɪʃəs/

ngon

people

/ˈpiːp(ə)l/

người dân

history

/ˈhɪst(ə)ri/

lịch sử

statue

/ˈstætʃuː/

bức tượng

yard

/jɑː(r)d/

cái sân

holiday

/ˈhɒlɪdeɪ/

kì nghỉ

place

/pleɪs/

địa điểm

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 2 - Hình 1

2. Ngữ pháp quan trọng tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 2 3

Trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 2 3  chúng ta sẽ tập trung vào việc học về các cấu trúc mới để mô tả những địa điểm mà chúng ta muốn ghé thăm.

Bằng cách nắm vững những kiến thức ngữ pháp này, các bạn sẽ có khả năng biểu đạt ý định của mình một cách rõ ràng và chính xác hơn trong giao tiếp tiếng Anh. Hãy cùng nhau tìm hiểu và áp dụng những kiến thức ngữ pháp mới này vào các bài tập và hoạt động học tập của chúng ta nhé!

2.1 Hỏi đáp ai đó muốn viếng thăm nơi nào (hai nơi trở lên)

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó muốn viếng thăm nơi nào đó (thường đưa ra nhiều hơn hai nơi để lựa chọn), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Which place would you like to visit, địa danh 1 or địa danh 2? (Nơi nào bạn muốn viếng,... hoặc...?)

I’d like to visit… (Tôi muốn viếng…)

Ex: Which place would you like to visit, the Museum of History or Ben Thanh Market? (Nơi nào bạn muốn viếng, Bảo tàng Lịch sử hay chợ Bến Thành?)

I'd like to visit the Museum of History. (Tôi muốn viếng Bảo tàng Lịch sử.)

>> Xem thêm: Tổng hợp chi tiết ngữ pháp tiếng anh trọng tâm lớp 5

2.2 Hỏi đáp ai đó đã đi đâu

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó đã đi đâu (đã đi một địa danh nào đó), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Where did you go + thời gian ở quá khứ?

Bạn đã đi đâu vào... ?

I went to…

Tôi đã đi đến...

Ex: Where did you go yesterday? (Bạn đã đi đâu vào ngày hôm qua?)

I went to Halong Bay. (Tôi đã đi đến vịnh Hạ Long.)

2.3 Hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nơi đã đến

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nơi đã đến (cảm nghĩ về nơi đã đi), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

What do you think of + địa danh?

Bạn nghĩ gì về...?

It’s more.. than I expected

Nó... hơn tôi mong đợi.

Ex: What do you think of Dam Sen Park? (Bạn nghĩ gì về công viên Đầm Sen?)

It's more exciting than I expected. (Nó náo nhiệt hơn tôi mong đợi.)

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 2 - Hình 2

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 2 - Hình 2

3. Hướng dẫn giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 Unit 19 lesson 1 2 3

3.1 Bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 mới

Bài 1: Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.) 

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.) 

Lời giải chi tiết:

a) The weather is beautiful in HaNoi today. 

(Hôm nay thời tiết ở Hà Nội thật đẹp.)

Yes, it is. 

(Đúng vậy.)

b) Would you like to go somewhere, Tom? 

(Bạn muốn đi đâu đó không Tom?)

Yes, I'd like to. 

(Mình có.)

c) Which place would you like to visit, a museum or a pagoda? 

(Bạn muốn tham quan nơi nào, bảo tàng hay chùa?)

I'd like to visit a pagoda. 

(Tôi muốn tham quan một ngôi chùa.)

d) Let's visit Tran Quoc Pagoda. 

(Chúng ta cùng nhau viếng chùa Trấn Quốc nhé.)

Ok. Let's go. 

(Được. Chúng ta cùng đi nào.)

Bài 2: Point and say.

(Chỉ và đọc.)  

Bài 2: Point and say. (Chỉ và đọc.)  

Lời giải chi tiết:

a) Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History? 

(Bạn muốn tham quan nơi nào, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?)

I'd like to visit the Museum of History. 

(Tôi muốn tham quan bảo tàng Lịch sử.)

b) Which place would you like to visit, Trang Tien bridge or Thien Mu Pagoda? 

(Bạn muốn tham quan nơi nào, cầu Tràng Tiền hay chùa Thiên Mụ?)

I'd like to visit Thien Mu Pagoda. 

(Tôi muốn tham quan chùa Thiên Mụ.)

c) Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre? 

(Bạn muốn tham quan nơi nào, chợ Bến Thành hay nhà hát thành phố?)

I'd like to visit Ben Thanh Market. 

(Tôi muốn đến chợ Bến Thành.)

d) Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple? 

(Bạn muốn tham quan nơi nào, chùa Bái Đính hay đền Hoa Lư?)

I'd like to visit Bai Dinh Pagoda. 

(Tôi muốn đến chùa Bái Đính.)

>> Xem thêm: Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 5 cho học sinh ôn tập cuối kỳ

Bài 3: Let's talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi bạn muốn viếng thăm.

Which place would you like to visit... or...?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, ... hay...?)

I'd like to visit...

(Tôi muốn tham quan...)

Is it far from... here? Yes,/No,...

(Nó có cách xa so với đây không? Có,/Không,...)

How can I get there? You can...

(Tôi có thể đến đó bằng cách nào? Bạn có thể...)

Bài 4: Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b.) 

 1. Which place would Mai like to visit?
 2. the City Theatre
 3. Ben Thanh Market
 4. Which place would Tom like to visit?
 5. Thien Mu Pagoda
 6. Trang Tien Bridge
 7. Which place would Linda like to visit?
 8. Bai Dinh Pagoda
 9. Hoa Lu Temple

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: This is my first time in Ho Chi Minh City.

    Quan: Would you like to go to the city center?

    Mai: Yes, please.

    Quan: Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?

    Mai: I'd like to visit Ben Thanh Market.

    Quan: OK. Let's go now.

2. Phong: Would you like to go somewhere in Hue City?

   Tom: Yes. That's a good idea.

   Phong: Which place would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?

   Tom: I'd like to go to Thien Mu Pagoda.

   Phong: OK. I'll take you there.

3. Mai: Would you like to visit some places?

    Linda: Yes, that sounds interesting.

    Mai: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

    Linda: I'd like to go to Bai Dinh Pagoda.

    Mai: OK. I'll go with you.

Lời giải chi tiết:

 1. b

Which place would Mai like to visit? => b. Ben Thanh Market

(Mai muốn tham quan nơi nào?  Chợ Bến Thành.)

 1. a

Which place would Tom like to visit? => a. Thien Mu Pagoda

(Tom muốn tham quan nơi nào?  Chùa Thiên Mụ.)

 1. a

Which place would Linda like to visit? => a. Bai Dinh Pagoda

(Linda muốn tham quan nơi nào? Chùa Bái Đính.)

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 - Hình 5

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 - Hình 5

Bài 5: Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)  

                      park           museum              centre             would              somewhere

Tony: It's Sunday today. Let's go (1) _______ in the city.

Phong: Which place (2) _______ you like to visit, Thong Nhat (3) _______ or the History Museum?

Tony: I'd like to visit the (4) _______.

Phong: That's a good idea!

Tony: Where is it?

Phong: It's in the (5) _______ of the city.

Tony: OK. Let's go now.

Lời giải chi tiết:

(1) somewhere  

(2) would   

(3) park   

(4) museum   

(5) centre

Tony: It's Sunday today. Let's go (1) somewhere in the city.

(Hôm nay là Chủ nhật. Chúng ta hãy đi đâu đó trong thành phố đi.)

Phong: Which place (2) would you like to visit, Thong Nhat (3) park or the History Museum?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?)

Tony: I'd like to visit the (4) museum.

(Mình muốn đến bảo tàng.)

Phong: That's a good idea!

(Ý kiến hay đấy!)

Tony: Where is it?

(Nó ở đâu?)

Phong: It's in the (5) center of the city.

(Nó ở trung tâm thành phố.)

Tony: OK. Let's go now.

(Được. Chúng ta cùng đi thôi.)

Bài 6: Let's sing.

(Chúng ta cùng hát.) 

Which place would you like to visit? (Bạn muốn tham quan nơi nào?)

Where would you like to go, the museum or the theatre? (Bạn muốn đi đâu, bảo tàng hay nhà hát?)

Where would you like to go, the pagoda or the zoo? (Bạn muốn đi đâu, chùa hay sở thú?)

I'd like to go to the museum. (Tôi muốn đi bảo tàng.)

And the theatre, too. (Và nhà hát nữa.)

I'd like to visit the pagoda. (Tôi muốn đi chùa.)

And I'd like to go to the zoo. (Và tôi cũng muốn đi sở thú nữa.)

>> Xem thêm: Các dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5

3.2 Bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 2 mới

Bài 1: Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

a) What did you do yesterday?

(Ngày hôm qua bạn đã làm gì?)

I visited Tran Quoc Pagoda. 

(Mình đã viếng chùa Trấn Quốc.)

b) Where is it? (Nó ở đâu?)

It's on an island in the middle of West Lake.

(Nó trên một hòn đảo ở giữa hồ Tây.)

c) What do you think of it?

(Bạn nghĩ nó thế nào?)

It's more beautiful than I expected.

(Nó đẹp hơn mình mong đợi.)

d) The pagoda is really beautiful. I enjoyed the visit very much.

(Ngôi chùa thật đẹp. Mình thích chuyến viếng thăm rất nhiều.)

That's great. I think I'll visit it one day.

(Điều đó thật tuyệt. Mình nghĩ mình sẽ thăm nó một ngày nào đó.)

Bài 2: Point and say

(Chỉ và nói.)

Bài 2: Point and say (Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

a) What do you think of Ha Long Bay? - It's more attractive than I expected.

(Bạn nghĩ vịnh Hạ Long thế nào? - Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.)

b) What do you think of Dam Sen Park? - It's more exciting than I expected.

(Bạn nghĩ công viên Đầm Sen thế nào? - Nó thú vị hơn tôi mong đợi.)

c) What do you think of Thu Le Zoo? - It's more interesting than I expected.

(Bạn nghĩ vườn thú Thủ Lệ thế nào? - Nó hấp dẫn/thú vị hơn tôi mong đợi.)

d) What do you think of Phu Quoc Island? - It's more beautiful than I expected.

(Bạn nghĩ đảo Phú Quốc thế nào? - Nó đẹp hơn tôi mong đợi.)

Bài 3: Let's talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn nghĩ gì về nơi nào đó.

Where did you go?                       

(Bạn đã đi đâu?)

I went to...                                    

(Tôi đã đi đến...)

What do you think of...?

(Bạn nghĩ... thế nào?)

It's more... than I expected. 

(Nó .... hơn tôi mong đợi.)

Lời giải chi tiết:

A: Where did you go?                       

(Bạn đã đi đâu?)

B: I went to Nha Trang.                                  

(Tôi đã đi đến Nha Trang.)

A: What do you think of it?

(Bạn nghĩ nó thế nào?)

B: It's more interesting than I expected. 

(Nó thú vị hơn tôi mong đợi.)

>> Xem thêm: Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 5 nâng cao cho bé tại nhà

Bài 4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b.)

Bài 4. Listen and circle a or b.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linda: Where did you go last month, Tom?

Tom: I went to Phu Quoc.

Linda: Great! What do you think of it?

Tom: Well, it was more beautiful than I expected. I liked the seafood. It was delicious.

Linda: It sounds great. I want to visit Phu Quoc one day

2. Peter: Where were you last week, Phong?

Phong: I was in Ho Chi Minh City.

Peter: What did you do there?

Phong: I visited Ben Thanh Market and Dam Sen Park.

Peter: Oh, what did you think of Dam Sen Park?

Phong: It was more exciting than I expected.

3. Mai: What did you do last weekend, Tony?

Tony: I went to Nha Trang.

Mai: What do you think of it?

Tony: It's more attractive than I expected. The food is friendly.

Mai: Great, I'll go to Nha Trang next year.

Lời giải chi tiết:

 1. b

Tom thinks Phu Quoc is more beautiful than he expected.

(Tom nghĩ Phú Quốc đẹp hơn cậu ấy mong đợi.)

 1. b

Phong thinks Dam Sen Park is more exciting than he expected.

(Phong nghĩ Đám Sen thú vị hơn cậu ấy mong đợi.)

 1. a

Tony thinks Nha Trang is more attractive than he expected.

(Tony nghĩ Nha Trang hấp dẫn hơn cậu ấy mong đợi.)

Bài 5: Read and complete

(Đọc và hoàn thành.)

Bài 5: Read and complete

Lời giải chi tiết:

(1) Can Tho

(2) exciting

(3) delicious

(4) friendly

(5) again

Tom: What did you do last weekend?

(Bạn đã làm gì vào cuối tuần trước?)

Nam: I went to (1) Can Tho.

(Tôi đã đi Cần Thơ.)

Tom: What do you think of it?

(Bạn nghĩ nó thế nào?)

Nam: It's more (2) exciting than I expected. The food was (3) delicious and the people were (4) friendly. I had a good time there.

(Nó thú vị hơn tôi mong đợi. Thức ăn thì ngon và người dân thân thiện. Tôi đã có một thời gian thoải mái ở đây.)

Tom: Will you go there (5) again?

(Bạn sẽ trở lại đó không?)

Nam: Yes, I will! (Vâng, tôi sẽ trở lại.)

Bài 6: Let's play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Tic-tac-toe

(Trò chơi cờ ca rô)

What do you think of Tic-tac-toe?

(Bạn nghĩ trò chơi cờ ca rô thế nào?)

It's more attractive than I expected.

(Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.)

>> Xem thêm: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 1 chi tiết, có đáp án đầy đủ nhất

3.3 Bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 3 mới

Bài 1: Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.) 

1. Which place would you like to visit , Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda? 

(Bạn muốn viếng nơi nào, cầu Tràng Tiền hay chùa Thiên Mụ?)

2. I'd like to visit Thien Mu Pagoda

(Tôi muốn đến chùa Thiên Mụ.)

3. What do you think of Thien Mu Pagoda? 

(Bạn nghĩ sao về chùa Thiên Mụ?)

4. It's more beautiful than I expected.

(Nó đẹp hơn tôi mong đợi.)

Bài tập nghe và trả lời trong tiếng Anh lớp 5 Unit 19

Bài tập nghe và trả lời trong tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 3 - Hình 10

Bài 3: Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud.

(Nghe và đánh dấu ngữ âm của câu. Sau đó đọc lớn những câu sau.)

1. Which place would you like to visit, Thong Nhat Park or the Museum of History?

(Bạn muốn viếng nơi nào, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?)

I'd like to visit the Museum of History.

(Tôi muốn viếng bảo tàng Lịch sử.)

2. What do you think of the Museum of History?

(Bạn nghĩ sao về bảo tàng Lịch sử?)

It's more interesting than I expected.

(Nó thú vị hơn tôi mong đợi.)

3. Which place would you like to visit Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

(Bạn muốn viếng nơi nào, chùa Bái Đính hay đền Hoa Lư?)

I'd like to visit Hoa Lu Temple.

(Tôi muốn viếng thăm đền Hoa Lư.)

4. What do you think of Hoa Lu Temple?

(Bạn nghĩ sao về đền Hoa Lư?)

It's more attractive than I expected.

(Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.)

>> Xem thêm: Chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 3 cho bé học tại nhà

Bài 3: Let's chant.

(Chúng ta cùng ca hát.)

What do you think of it? (Bạn nghĩ gì về nó?)

Here I am At Suoi Tien Park. (Tôi đang ở công viên Suối Tiên.)

What do you think of it? (Bạn nghĩ gì về nó?)

What do you think of it? (Bạn nghĩ gì về nó?)

It's more beautiful, (Nó đẹp hơn,)

More attractive, (Hấp dẫn hơn,)

More interesting And more exciting than I expected!

(Thú vị hơn và náo nhiệt hơn tôi mong đợi.)

Bài 4.1 Read and do the tasks.

(Đọc và làm những bài tập sau.)

          beautiful                    friends                    pagoda                    centre                    a lot of                     

My name's Tom. Yesterday, I visited Tran Quoc (1) _______. It is on an island in the middle of West Lake and not far from the (2) _______ of Ha Noi. I went there by bike. Tran Quoc Pagoda is very quiet. It is more (3) _______ than I expected. There are (4) _______ statues and trees in the yard. I met some (5) _______ there. My friends and I learned more about the history of Ha Noi after the visit.

Lời giải chi tiết:

(1) pagoda

(2) center  

(3) beautiful 

(4) a lot of 

(5) friends

My name's Tom. Yesterday, I visited Tran Quoc (1) pagoda. It is on an island in the middle of West Lake and not far from the (2) centre of Ha Noi. I went there by bike. Tran Quoc Pagoda is very quiet. It is more (3) beautiful  than I expected. There are (4) a lot of statues and trees in the yard. I met some (5) friends there. My friends and I learned more about the history of Ha Noi after the visit.

Tạm dịch:

Tên tôi là Tom. Vào ngày hôm qua, tôi đã viếng chùa Trấn Quốc. Nó ở trên một hòn đảo ở giữa hồ Tây và nó không xa so với trung tâm Hà Nội. Tôi đã đến đó bằng xe đạp. Chùa Trấn Quốc rất yên tĩnh. Nó đẹp hơn tôi mong đợi. Có nhiều tượng và cây xanh trong sân chùa. Tôi đã gặp một số người bạn ở đây. Bạn tôi và tôi đã học nhiều hơn về lịch sử của Hà Nội sau khi viếng.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 3 - Hình 11

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 3 - Hình 11

Bài 4.2 Answer the questions. 

(Trả lời những câu hỏi.)

 1. When did Tom visit Tran Quoc Pagoda?

(Tom tham quan chùa Trấn Quốc khi nào?)

 1. Where is Tran Quoc Pagoda?

(Chùa Trấn Quốc ở đâu?)

 1. What does Tom think of Tran Quoc Pagoda?

(Tom nghĩ gì về chùa Trấn Quốc?)

 1. What did Tom and his friends learn about?

(Tom và những người bạn của anh ấy đã học về điều gì?)

Lời giải chi tiết:

 1. Tom visited it yesterday.

(Tom đã viếng chùa Trấn Quốc khi nào? - Tom đã viếng nó vào ngày hôm qua.)

 1. It's on an island in the middle of West Lake.

(Chùa Trấn Quốc ở đâu? - Nó ở trên hòn đảo ở giữa hồ Tây.)

 1. It is more beautiful than he expected.

(Tom nghĩ gì về chùa Trấn Quốc? - Nó đẹp hơn cậu ấy mong đợi.)

 1. They learnt more about the history of Ha Noi after the visit.

(Tom và bạn của cậu ấy đã học về gì? - Họ đã học nhiều hơn về lịch sử của Hà Nội sau chuyến đi.)

Bài 5: Write about your last summer holiday.

(Viết về kỳ nghỉ hè năm ngoái của bạn.)

Bài 5: Write about your last summer holiday.

Lời giải chi tiết:

 1. I went to Nha Trang Beach.

(Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ hè trước? - Tôi đã đi đến bãi biển Nha Trang.)

 1. I visited Dam Market and the center of Nha Trang City. I visited Vinpearl Land. Vinpearl Land is on Hon Tre Island.

(Bạn đã viếng thăm những nơi nào?- Tôi đã viếng chợ Đầm và trung tâm thành phố Nha Trang. Tôi đã viếng Vinpearl Land. Vinpearl Land nằm trên đảo Hòn Tre.)

 1. They were very beautiful.

(Chúng thế nào? - Chúng rất đẹp.)

 1. They are more interesting than I expected.

(Bạn nghĩ gì về chúng? - Chúng thú vị hơn tôi mong đợi.)

Bài 6: Project.

(Dự án)

Tìm một bức ảnh/tranh về nơi bạn yêu thích. Đưa nó cho lớp xem và nói về nó. 

Bài 7: Color the stars.

(Tô màu những ngôi sao.)

Bây giờ tôi có thể...

- Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi muốn đến và ý kiến về chúng.

- Nghe và gạch dưới những đoạn văn về nơi muốn đến và ý kiến về chúng.

- Đọc và gạch dưới những đoạn văn về nơi muốn đến và ý kiến về chúng.

- Viết về kỳ nghỉ hè đã qua của tôi.

Bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 3 - Hình 13

Bài tập SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 3 - Hình 13

4. Bài tập áp dụng thêm trong tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 3

Bài 1: Complete the sentences with missing letters.

1. We are h_ _gry. Let's go to the school canteen together

A. en

B. an

C. un

D. um

2. What do you t_ _nk of Hoi An Ancient Tower ?

A. ho

B. oh

C. ih

D. hi

3. Which place would you like to visit, Paris or London?

I'd like to v_ _it London

A. is

B. it

C. si

C. ti

>> Xem thêm: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 11 cho bé ôn tập tại nhà cùng bố mẹ

Bài 2: Choose the best option to complete each sentence.

1. ............will go to Hoi An next week. It'll be interesting

A. WE

B. Us

C. Our

D. Ours

2. Ha Noi is................than Ninh Binh

A. large

B. largest

C. larges

D. larger

3. Mai........to Sam Son beach last week.

A. going

B. go

C. goes

D. went

4. Would you like to go to the cinema with.........tonight?

A. me

B. I

C. my

D. myself

5. Dam Sen park is one of the.......exciting places to visit

A. more

B. most

C. best

D. good

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 - Hình 14

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 - Hình 14

>>> Xem thêm: 3 Kênh Youtube Học Tiếng Anh Cho Bé Chất Lượng Nhất 2021

Bài 3: Read the text and choose the correct answers.

My name is Nam. I am from Ha Noi. I am in Ho Chi Minh City now. It's hot in Ho Chi Minh city. There are only two seasons here: the dry season and the rainy season. I am going to the Notre- Dame Cathedral Basilica of Saigon. It's the biggest cathedral in Ho Chi Minh City. It's very beautiful. I think it's more beautiful than the Great Cathedral in Ha Noi. Then I visited the City Post. It's historic and beautiful. Tomorrow, I will go to Dam Sen Park. How about you? Where are you going for your holiday?

1. Where is Nam now?

He is................

A. in Ha Noi

B. in Ho Chi Minh city

C> at home

D. at school

2. What's the weather like in Ho Chi Minh city?

It's................................

A. hot

B. cold

C. rainy

D. warm

3. Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon is the................cathedral in Ho Chi Minh city

A. oldest

B. smallest

C. biggest

D. tallest

4. What does he think about the City Post?

 It's.........................

A. modern and beautiful

B. historic and famous

C. historic and beautiful

D. modern and famous

5. Where will he go tomorrow?

A. Ben Thanh Market

B. Vincom

C. Tri Nguyen Aquarium

D. Dam Sen park

>>> Xem thêm: TOP 6 BẢN NHẠC TIẾNG ANH CHO BÉ DƯỚI 1 TUỔI PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Bài 4: Choose the correct sentence.

Question 1:

 1. My family go to Dam Sen Park last summer
 2. My family went to Dam Sen Park last summer
 3. My family going to Dam Sen Park last summer
 4. My family went to Dam Sen Park next summer

Question 2:

 1. We didn't go for a picnic last week because my mother is ill.
 2. We don't go for a picnic last week because my mother was ill.
 3. We didn't go for a picnic last week but my mother was ill.
 4. We didn't go for a picnic last week because my mother was ill.

Question 3:

 1. Nha Trang beach is very beautiful. You should go there for summer holiday.
 2. Nha Trang beach is very beautifully. You should go there for summer holiday.
 3. Nha Trang beach is very beautiful. You should goes there for summer holiday.
 4. Nha Trang beach very is beautiful. You should go there for summer holiday.
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 2 - Hình 15

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 2 - Hình 15

Bài 6: Rewrite the sentences beginning with the given words.

1. Summer in my country is cooler than that in her country.

=> Summer in her country…………………………………………………………

2. There are a lot of trees in my garden.

=> My garden……………………………………………………………………

3. She like summer best.

=> Her……………………………………………………………………

4. It’s very hot, so we don’t go out.

=> Because……………………………………………………………………

5. Why don’t we go for a picnic tomorrow?

=> What about……………………………………………………………………

>>> Xem thêm: [TỔNG HỢP] 5 MẸO CỰC HAY DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ MẤT GỐC BẮT ĐẦU HỌC

ĐÁP ÁN

Bài 1: Complete the sentences with missing letters.

1 - C; 2 - D; 3 - A;

Bài 2: Choose the best option to complete each sentence.

1 - A; 2 - D; 3 - A; 4 - A; 5 - B;

Bài 3: Read the text and choose the correct answers.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - D;

Google dịch

Tôi tên Nam. Tôi đến từ Hà Nội. Hiện tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời nóng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chỉ có hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Tôi đang đi đến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. Đây là nhà thờ lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nó rất đẹp. Tôi nghĩ nó đẹp hơn Nhà thờ Lớn ở Hà Nội. Sau đó tôi đến thăm Bưu điện Thành phố. Nó mang tính lịch sử và đẹp đẽ. Ngày mai, tôi sẽ đến công viên Đầm Sen. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ đi đâu cho kỳ nghỉ của bạn?

Bài 4: Choose the correct sentence.

1 - B; 2 - D; 3 - A;

Bài 5: Rewrite the sentences beginning with the given words.

1. Summer in my country is cooler than that in her country.

=> Summer in her country………is hotter than that in my country.……………

2. There are a lot of trees in my garden.

=> My garden………has a lot of trees.………

3. She like summer best.

=> Her…………favorite season is summer……………

4. It’s very hot, so we don’t go out.

=> Because…………it is very hot, we don't go out.………………

5. Why don’t we go for a picnic tomorrow?

=> What about…………going for a picnic tomorrow?………………

>> Xem thêm: Tổng hợp các bài tập thì quá khứ đơn lớp 5 có đáp án

5. Lời kết

Dưới đây là bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Lesson 1 2 3 có đề và đáp án kèm theo. Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức một cách hiệu quả.

Bằng cách làm các bài tập này, các bạn sẽ có cơ hội nắm vững từ vựng và ngữ pháp cũng như phát triển kỹ năng làm bài thi. Hãy tham khảo và tận dụng tài liệu này để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

( Số lượng quà tặng có hạn )

Khuyến mãi sắp kết thúc

Đăng ký ngay