ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - CÁCH VIẾT KÈM BÀI MẪU

Môi trường và các vấn đề về môi trường là một nội dung nóng hổi hiện nay và thường được các giáo viên đưa thành đề bài để bàn luận trong văn viết. Sau đây, hãy cùng tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders khám phá ngay một số dàn ý, từ vựng cùng các đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường hay nhất để chinh phục điểm cao trong các bài thi sắp tới nhé!

1. Dàn bài đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Nội dung cần thể hiện khi làm đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Nội dung cần thể hiện khi làm đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

1.1 Dàn bài đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường số 1

Mở đầu: Đề cập về nội dung chính (ý chính) sẽ được thể hiện trong suốt đoạn văn.

Thân đoạn: Dựa vào ý chính mà bạn muốn đề cập đến trong đoạn văn mà bạn có thể triển khai với những nội dung sau:

Nêu lý do vì sao phải bảo vệ môi trường:

 • Ảnh hưởng đến con người
 • Ảnh hưởng đến hệ sinh thái

Nêu về các giải pháp có thể thực hiện để bảo vệ môi trường

 • Hạn chế/ thay thế việc sử dụng Nilon
 • Trồng cây xanh
 • Sử dụng vật dụng tái tạo được
 • Tiết kiệm nguồn điện, nguồn nước 
 • Tiêu hủy rác đúng cách

Kết luận: Khẳng định lại ý chính một lần nữa hoặc sử dụng câu nói hướng về tương lai: Nếu như con người bảo vệ môi trường,....

1.2 Dàn bài đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường số 2

Mở đầu: Mô tả tình trạng hiện tại của môi trường và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Thân đoạn: Chúng ta có thể triển khai phần thân bài với những nội dung sau:

 • Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường: Liệt kê các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường như khí thải, rác thải, sử dụng hóa chất độc hại, và phá hủy rừng.
 • Hậu quả của ô nhiễm môi trường: Mô tả các hậu quả của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người, động vật, cây cỏ, và cả hệ sinh thái.
 • Biện pháp bảo vệ môi trường: Nêu ra các biện pháp cụ thể như sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu sử dụng nhựa và hóa chất độc hại, tái chế rác thải, và bảo vệ rừng.

Kết luận: Tóm tắt lại ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và kêu gọi mọi người hành động cùng nhau để giữ gìn và cải thiện môi trường sống chung của chúng ta.

2. Bổ sung từ vựng tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Một số từ vựng tiếng Anh về chủ đề bảo vệ môi trường

Một số từ vựng tiếng Anh về chủ đề bảo vệ môi trường

Để giúp bạn đọc viết được một đoạn văn trôi chảy và hoàn chỉnh hơn, tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders sẽ đem đến những từ vựng thường dùng khi viết đoạn văn về bảo vệ môi trường:

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Ví dụ

climate change

/ˈklaɪ.mət ˌtʃeɪndʒ/

biến đổi khí hậu

Climate change is affecting weather patterns worldwide.

contaminated 

/kənˈtæm.ɪ.neɪ.tɪd/

ô nhiễm

The groundwater in the area was found to be contaminated with harmful chemicals.

domestic waste

/dəˈmɛstɪk weɪst/

rác thải sinh hoạt

Domestic waste is collected weekly in our neighborhood.

energy-efficient

/ˈen.ə.dʒi.ɪˌfɪʃ.ənt/

tiết kiệm năng lượng

Switching to energy-efficient appliances can significantly reduce electricity bills.

ecosystem

/ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/

hệ sinh thái

Protecting the balance of the ecosystem is crucial for maintaining biodiversity.

extinct

/ɪkˈstɪŋkt/

tuyệt chủng

Several species have become extinct due to habitat destruction and climate change.

fertilize

/ˈfɜː.tɪ.laɪz/

phân bón

Farmers use fertilizers to promote plant growth.

hazardous waste

/ˈhæzərdəs weɪst/

chất thải nguy hại 

Hazardous waste must be properly disposed of to prevent harm to the environment and human health.

pesticides

/ˈpes.tɪ.saɪd/

pesticides

Pesticides are chemicals used to control pests such as insects, weeds, and fungi in agriculture.

pollution

/pəˈluː.ʃən/ 

ô nhiễm

Industrial pollution is a major concern for public health and the environment.

protect

/prəˈtekt/

bảo vệ

We must take proactive measures to protect our natural resources for future generations.

recycle

/ˌriːˈsaɪ.kəl/

tái tạo

It's important to recycle paper, plastic, and glass to reduce waste.

environment 

/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/

môi trường

Preserving the environment is essential for the well-being of all living organisms on Earth.

degradation 

/ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən/

suy thoái

Human activities such as deforestation and industrialization contribute to environmental degradation.

solution 

/səˈluː.ʃən/

giải pháp

Implementing sustainable practices is key to finding long-term solutions to environmental challenges.

affect

/əˈfekt/

tác động, ảnh hưởng

The construction of the new highway will affect the surrounding wildlife habitats.

plastic bag

/ˈplæstɪk bæɡ/

túi nilon

Supermarkets are encouraging customers to bring their own reusable bags instead of using single-use plastic bags.

Water-saving

/ˈwɔːtərˌseɪvɪŋ/

tiết kiệm nước

My family practices water-saving techniques by fixing leaky faucets and using a low-flow showerhead.

Innovative technologies

/ˈɪnəˌveɪtɪv tɛkˈnɑlədʒiz/

các công nghệ mới và tiên tiến 

The company invested in innovative technologies to enhance productivity and efficiency."

Carbon emissions

/ˈkɑːrbən ɪˈmɪʃənz/

Khí thải carbon

The government implemented policies to reduce carbon emissions from factories and vehicles.

Xem thêm: ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ HỘI AN - MẪU BÀI BÀY TỎ NIỀM TỰ HÀO

3. Đoạn văn mẫu về bảo vệ môi trường trong tiếng Anh

3.1 Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 1

Triển khai viết đoạn văn theo hướng đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường

Triển khai viết đoạn văn theo hướng đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường

Environmental protection is a very important action for people to protect their own lives. Firstly, people can protect the environment by changing the habit of using plastic bags as well as items made from plastic with products that are safe for the environment. Products that can replace plastic bags are cloth bags, plastic boxes,...as well as reusable and biodegradable items. In addition, people can also use electric vehicles to reduce gas emissions from gasoline and oil released into the environment every day. Additionally, action to protect the environment is also shown by putting garbage in the right place and classifying waste in the right group, reducing water pollution or soil pollution. Environmental pollution and degradation will be reduced if people can start taking these measures today, let's join hands to protect everyone's life and ourselves.

Dịch:

Bảo vệ môi trường là một việc làm rất quan trọng để con người có thể bảo vệ được cuộc sống của chính mình. Trước tiên, con người có thể bảo vệ môi trường thông qua việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni-lông cũng như các vật dụng làm từ ni-lông bằng các sản phẩm an toàn với môi trường. Các sản phẩm có thể thay thế cho túi ni-lông là: túi nhựa, túi vải, hộp nhựa,...cũng như các vật dụng có thể tái sử dụng và dễ phân hủy. Ngoài ra, con người cũng có thể sử dụng các loại xe sử dụng điện để giảm thải lượng khí từ xăng, dầu thải ra môi trường hàng ngày. Thêm vào đó, hành động bảo vệ môi trường cũng được thể hiện qua việc bỏ rác đúng nơi quy định và phân loại rác đúng nhóm, làm giảm việc ô nhiễm nước hay ô nhiễm đất. Tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường sẽ giảm đi nếu con người có thể bắt đầu thực hiện những biện pháp này từ hôm nay, hãy cùng chung tay để bảo vệ cuộc sống của mọi người và cả chính mình.

>>> Xem thêm: [TỔNG HỢP] 5 MẸO CỰC HAY DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ MẤT GỐC BẮT ĐẦU HỌC

3.2 Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 2

Environmental pollution and its consequences are major concerns that people need to address. First and most, important solution to protect the environment is to raise awareness among people. Despite the presence of laws and regulations set by the State for environmental protection, some individuals and organizations still do not follow them and continue to negatively impact the environment. Therefore, raising awareness of these individuals and organizations is an effective solution to reduce environmental pollution on a large scale. Besides, we can also protect the environment by taking actions such as planting more trees, limiting the use of chemicals, saving electricity, using green energy, recycling waste, etc... Every small action of each individual makes a big contribution to the protection of the earth and green life.

Dịch:

Ô nhiễm môi trường và những hậu quả của ô nhiễm môi trường là một mối quan ngại lớn mà con người cần phải tìm cách giải quyết. Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ môi trường đó chính là nâng cao nhận thức của con người. Mặc dù  có sự xuất hiện của luật pháp và các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, một số cá nhân, một số tổ chức vẫn không tuân theo và tiếp tục tác động đến môi trường một cách tiêu cực. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức này chính là giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong diện rộng. Bên cạnh đó, ta cũng có thể bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện các hành động như trồng nhiều cây xanh, hạn chế việc sử dụng hóa chất, tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng xanh, tái chế rác thải… Mỗi hành động nhỏ của mỗi cá nhân đều góp một phần lớn vào công cuộc bảo vệ trái đất, bảo vệ cuộc sống xanh.

Xem thêm: ĐOẠN VĂN VỀ MÓN ĂN YÊU THÍCH - HƯỚNG DẪN LÀM KÈM BÀI MẪU

3.3 Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 3

Đoạn văn bằng tiếng anh về bảo vệ môi trường

Đoạn văn bằng tiếng anh về bảo vệ môi trường

What's the environment? It's everything we rely on: the air, the water, the place where life happens. But it's getting hurt more every day. The air's dirty, the water's poisoned, and crazy weather's hitting countries hard. Sadly, a lot of this is our fault. 

But we can make it better. It starts with small changes, like using reusable bags and bottles, and picking up litter when we see it. It also means supporting clean energy sources like solar and wind power, and choosing products that are made sustainably. 

We must ensure that governments and corporations are held responsible for their actions, and advocate for policies that safeguard environment. By working together, we can turn the tide against pollution and create a healthier, cleaner world for ourselves and future generations.

Dịch:

Môi trường là gì? Đó là tất cả những gì chúng ta phụ thuộc vào: không khí, nước, nơi mà cuộc sống diễn ra. Nhưng môi trường đang bị tổn thương nhiều hơn mỗi ngày. Không khí bẩn, nước bị độc hại, và thời tiết kỳ lạ đang tấn công các quốc gia mạnh mẽ. Thật đáng tiếc, những điều này xảy ra là lỗi của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể làm cho mọi việc trở nên tốt hơn. Điều đó bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, như sử dụng túi và chai tái sử dụng, và nhặt rác khi chúng ta nhìn thấy nó. Đó cũng là việc ủng hộ các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời và gió, và lựa chọn các sản phẩm được làm một cách bền vững. Chúng ta phải đảm bảo rằng các chính phủ và tập đoàn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và ủng hộ các chính sách bảo vệ môi trường. Bằng cách làm điều đó cùng nhau, chúng ta có thể đảo ngược sự biến đổi của ô nhiễm và tạo ra một thế giới khỏe mạnh, sạch sẽ cho chính bản thân và các thế hệ tương lai.

>>> Xem thêm: TOP 6 BẢN NHẠC TIẾNG ANH CHO BÉ DƯỚI 1 TUỔI PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

3.4 Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 4

In Hanoi, air pollution is a serious concern due to high levels of smoke and dust. This pollution is mainly caused by the city's bustling economy, with numerous vehicles and machines in constant operation, and construction sites scattered throughout. These activities release large amounts of emissions into the air, leading to dense dust in many areas. Like soil and water pollution, air pollution can directly harm human health, especially for those living in heavily polluted areas who are more prone to respiratory illnesses. To address this issue, both individuals and authorities must take prompt and effective measures. Switching to electric vehicles and using fuel-efficient cars can help reduce emissions significantly. Additionally, wearing masks when outdoors and using air purifiers at home can provide personal protection against harmful pollutants. By taking these steps together, we can work towards a cleaner and healthier environment for everyone in Hanoi.

Dịch:

Tại Hà Nội, ô nhiễm không khí đang là vấn đề đáng lo ngại do nồng độ khói bụi cao. Sự ô nhiễm này chủ yếu là do nền kinh tế nhộn nhịp của thành phố, với vô số phương tiện, máy móc hoạt động liên tục và các công trường xây dựng nằm rải rác khắp nơi. Những hoạt động này thải ra một lượng lớn khí thải vào không khí, dẫn đến lượng bụi dày đặc ở nhiều khu vực. Giống như ô nhiễm đất và nước, ô nhiễm không khí có thể gây hại trực tiếp cho sức khỏe con người, đặc biệt đối với những người sống ở khu vực bị ô nhiễm nặng, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Để giải quyết vấn đề này, các cá nhân và cơ quan chức năng đều phải có biện pháp kịp thời, hiệu quả. Việc chuyển sang sử dụng xe điện và sử dụng ô tô tiết kiệm nhiên liệu có thể giúp giảm đáng kể lượng khí thải. Ngoài ra, đeo khẩu trang khi ra ngoài trời và sử dụng máy lọc không khí tại nhà có thể bảo vệ cá nhân khỏi các chất ô nhiễm có hại. Bằng cách cùng nhau thực hiện những bước này, chúng ta có thể hướng tới một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn cho mọi người ở Hà Nội.

Xem thêm: LÀM CHỦ CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ NƠI BẠN MUỐN ĐẾN

3.5 Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 5

Tiết kiệm nguồn nước là điều cần thiết để bảo vệ môi trường

Tiết kiệm nguồn nước là điều cần thiết để bảo vệ môi trường

Taking care of our planet and all the creatures living on it is super important. Earth gives us everything we need to live, so it's only fair that we look after it too. We can do this by using clean energy like solar power, saving water, and making less trash. Climate change, caused by things like greenhouse gases, is a big problem. To fix it, we need to use cleaner energy sources like the sun and wind. We should also use less plastic and recycle more. Protecting animals and their homes is also key. Everyone need to stop destroying habitats and hunting endangered species. It's important to balance growing our economy with keeping the environment healthy for the future. We all need to do our part to protect the planet. By working together, people can make the world a better place for everyone.

Dịch:

Chăm sóc hành tinh của chúng ta và tất cả sinh vật sống trên đó là rất quan trọng. Trái đất cung cấp cho chúng ta mọi thứ cần thiết để sống, vì vậy việc chúng ta chăm sóc nó cũng là điều công bằng. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, tiết kiệm nước và giảm thiểu rác thải. Biến đổi khí hậu, do những yếu tố như khí nhà kính gây ra, là một vấn đề lớn. Để khắc phục điều này, chúng ta cần sử dụng các nguồn năng lượng sạch như ánh sáng mặt trời và gió. Chúng ta cũng nên sử dụng ít nhựa hơn và tái chế nhiều hơn. Bảo vệ động vật và tổ quốc của chúng cũng là chìa khóa quan trọng. Tất cả mọi người cần ngừng phá hủy môi trường sống và săn bắt các loài đang gặp nguy hiểm tuyệt chủng. Cân bằng sự phát triển kinh tế với việc duy trì môi trường lành mạnh cho tương lai cũng rất quan trọng. Chúng ta cần làm phần của mình để bảo vệ hành tinh. Bằng cách thực hiện cùng nhau, con người có thể làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

>>> Xem thêm: TOP 5 APP LUYỆN NÓI TIẾNG ANH CHO BÉ TĂNG TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ NHANH CHÓNG

3.6 Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 6

There are many ways we can help make our environment better. First and foremost, we can save energy by turning off lights and electronics when we're not using them. Moreover, we should keep our surroundings clean by reducing waste and properly disposing of household trash. Recycling items like glass, paper, and plastic can really help. Additionally, instead of throwing away old clothes, donating them to charity is a great idea. We can also educate others about the importance of the environment through campaigns, like picking up trash in parks or cleaning up rivers. And let's not forget about planting trees! Trees not only make the air fresher but growing flowers and veggies can be fun and useful too. In conclusion, there are many simple things we can do to make a big difference in our environment. And when we take care of our environment, we're also taking care of ourselves and our future.

Dịch:

Có nhiều cách chúng ta có thể giúp làm cho môi trường của chúng ta tốt hơn. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn và thiết bị điện tử khi chúng ta không sử dụng chúng. Hơn nữa, chúng ta nên giữ môi trường xung quanh sạch sẽ bằng cách giảm lượng rác thải và xử lý rác thải gia đình một cách đúng đắn. Việc tái chế các vật liệu như kính, giấy và nhựa cũng có thể giúp ích rất nhiều. Ngoài ra, thay vì vứt bỏ quần áo cũ, việc quyên góp cho các tổ chức từ thiện là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta cũng có thể giáo dục những người khác về tầm quan trọng của môi trường thông qua các chiến dịch, như dọn dẹp rác trong các công viên hoặc làm sạch sông suối. Và xin đừng quên việc trồng cây! Cây không chỉ làm không khí trong lành hơn mà việc trồng hoa và rau củ cũng có thể rất thú vị và hữu ích. Tóm lại, có nhiều điều đơn giản chúng ta có thể làm để tạo ra sự khác biệt lớn trong môi trường của chúng ta. Và khi chúng ta chăm sóc môi trường của mình, chúng ta cũng đang chăm sóc cho bản thân và tương lai của chúng ta.

3.7 Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 7

Cần có giải pháp xử lý khí thải công nghiệp

Cần có giải pháp xử lý khí thải công nghiệp độc hại gây ô nhiễm môi trường

Today, with the advancement of science and technology, Vietnam's economy has experienced rapid growth. However, this progress has taken a toll on our environment. Specifically, air and water sources are polluted, and forest fires are on the rise. As industries expand, harmful gases are released into the environment, leading to climate change. Air pollution, in particular, has led to an increase in respiratory diseases, which are challenging to treat, and the incidence of cancer is also rising. This situation serves as a wake-up call for us, the inhabitants of Earth. We must join forces to protect our environment. Residents can contribute by simple actions such as sorting and properly disposing of garbage. Factories and industrial parks should implement effective wastewater and exhaust treatment measures. Authorities must enforce strict penalties for any violations or environmental damage. Additionally, proactive tree planting initiatives are crucial. Each individual's small efforts collectively make a significant impact in improving the current environmental situation. By doing so, we can achieve a cleaner and healthier living environment for all.

Dịch:

Ngày nay, do sự phát triển của khoa học và công nghệ, nền kinh tế của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, tiến triển này đã gây ra tác động nghiêm trọng đối với môi trường của chúng ta. Cụ thể, không khí và nguồn nước bị ô nhiễm, và nguy cơ cháy rừng đang gia tăng. Khi các ngành công nghiệp mở rộng, các khí độc hại được thải ra môi trường, gây ra biến đổi khí hậu. Ô nhiễm không khí, đặc biệt là đã dẫn đến tăng số bệnh về đường hô hấp, khó điều trị, và tỷ lệ mắc bệnh ung thư cũng đang tăng. Tình hình này là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta, những người cư ngụ trên trái đất. Chúng ta phải cùng nhau hợp sức để bảo vệ môi trường. Cư dân có thể đóng góp bằng những hành động đơn giản như phân loại và xử lý rác thải đúng cách. Các nhà máy và khu công nghiệp cần triển khai các biện pháp xử lý nước thải và khí thải hiệu quả. Các cơ quan chức năng phải áp đặt những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với bất kỳ vi phạm hoặc gây ra thiệt hại môi trường nào.

Ngoài ra, việc trồng cây một cách chủ động là rất quan trọng. Mỗi người dân đóng góp một phần nhỏ nhưng có tác động lớn trong việc cải thiện tình hình môi trường hiện tại. Bằng cách làm đó, chúng ta có thể đạt được một môi trường sống sạch sẽ và khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.

3.8 Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 8

Vietnam, like many other countries, is facing environmental pollution, and addressing this issue is everyone's responsibility. The progress of society directly affects the environment through activities such as factory emissions, improper waste disposal into rivers and seas, and illegal deforestation. The media plays a crucial role in promoting environmental protection, but personal awareness is also vital for maintaining a healthy ecosystem. We can start by adopting simple habits, such as properly disposing of trash, refraining from smoking in public areas, and avoiding unnecessary destruction of trees. Waste management remains a significant challenge for cities, but following guidelines for waste sorting and using designated disposal sites can help reduce this problem. Vehicle exhaust emissions significantly contribute to air pollution. Therefore, choosing to use biofuels, turning off engines at red lights, and using public transportation instead of motorcycles can help minimize this issue. Additionally, using energy responsibly, turning off electrical appliances after use, and conserving water by turning off taps when not needed are other ways to contribute to environmental protection. Environmental pollution affects everyone, and most people have experienced its negative effects at least once in their lives. By raising our awareness of environmental preservation, we can improve not only our own lives but also those of others around us.

Dịch:

Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác, đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường, và việc giải quyết vấn đề này là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tiến bộ của xã hội trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường thông qua các hoạt động như khí thải từ nhà máy, việc xử lý rác thải không đúng cách vào sông và biển, và việc phá rừng trái phép. Phương tiện truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhưng nhận thức cá nhân cũng rất quan trọng để duy trì một hệ sinh thái khỏe mạnh. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách áp dụng những thói quen đơn giản, như việc vứt rác đúng nơi, không hút thuốc ở những nơi công cộng, và tránh phá hủy cây xanh không cần thiết. Quản lý rác thải vẫn là một thách thức lớn đối với các thành phố, nhưng tuân thủ theo hướng dẫn về phân loại rác và sử dụng các địa điểm xử lý rác đặc biệt có thể giảm bớt vấn đề này. Khí thải từ xe hơi góp phần đáng kể vào ô nhiễm không khí. Do đó, việc chọn sử dụng nhiên liệu sinh học, tắt máy khi dừng đèn đỏ và sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe máy có thể giúp giảm thiểu vấn đề này. Ngoài ra, việc sử dụng nguồn năng lượng một cách có trách nhiệm, tắt nguồn các thiết bị điện sau khi sử dụng và tiết kiệm nước bằng cách đóng vòi nước khi không cần thiết cũng là những cách khác để đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và hầu hết mọi người đã gặp phải những tác động tiêu cực của nó ít nhất một lần trong đời. Bằng cách nâng cao nhận thức của chúng ta về việc bảo tồn môi trường, chúng ta không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn của những người xung quanh.

Xem thêm: VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VÀ BÀI MẪU

4. Lưu ý khi viết đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường hay

Những điều cần lưu ý khi viết đoạn văn tiếng anh

Những điều cần lưu ý khi viết đoạn văn tiếng anh về bảo vệ môi trường

Để viết được đoạn văn hay về chủ đề bảo vệ môi trường trong tiếng Anh, trong mỗi luận điểm, người viết nên thêm vào các ví dụ phù hợp với thực tiễn. Điều này giúp đoạn văn thêm phần sống động và luận điểm đó cũng được thể hiện rõ ràng và rành mạch hơn.  

Ngoài ra, để đoạn văn trở nên hoàn chỉnh và dễ đạt điểm cao thì người viết cần đọc lại toàn đoạn văn để tìm ra lỗi sai ngữ pháp, lỗi sai chính tả cũng như tìm ra các ý đang bị mâu thuẫn lẫn nhau. Sau đó chỉnh sửa để đoạn văn được hoàn hảo nhất.

5. Lời kết

Trên đây là những gợi ý cho bố cục, từ vựng kèm một số mẫu đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường nhằm giúp các bạn học sinh có thêm ý tưởng và phát triển kỹ năng viết của mình. Đừng quên thường xuyên luyện tập và cập nhật những kiến thức hữu ích từ tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders để nâng cao khả năng ngoại ngữ của bạn nhé!

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)