Cách tính trung bình cộng lớp 4 - Các dạng toán từ dễ đến khó

Làm sao để tính trung bình cộng lớp 4? Có những dạng toán nào? BingGo Leaders đã biên soạn câu trả lời và những dạng bài từ cơ bản cho đến nâng cao kèm hướng dẫn giải chi tiết nhất.

1. Tính trung bình cộng lớp 4 là gì?

Muốn tìm được trung bình cộng của các số, ta thực hiện tính tổng của các số đó sau đó chia cho số các số hạng. 

Số các số hạng là số lượng các số được cho để tính trung bình cộng.

Ví dụ:

Cho các số: 2, 4, 6, 8, 10. Tính trung bình cộng của các số:

 • Bước 1: Tổng của các số là: 2 + 4 + 6 + 8 + 10= 30
 • Bước 2: Lấy tổng của các số chia số các số hạng: 30 : 5 = 6 

Kết luận: Trung bình cộng của các số là 6.

2. Các dạng toán tính trung bình cộng lớp 4

2.1. Dạng 1: Bài toán đã cho các số hạng và yêu cầu tìm số trung bình cộng lớp 4

Cách giải: 

 • Bước 1: Tính tổng số hạng
 • Bước 2: Lấy tổng các số hạng : số các số hạng
 • Bước 3: Kết luận 

Bài tập ví dụ: Lan có 20 cây bút chì, Nhi có 30 cây bút chì và Minh có 40 cây bút chì. Hỏi trung bình số bút chì mà các bạn có được?

Tổng số bút chì của ba bạn là:

20 + 30 + 40 = 90 (cây bút chì)

Trung bình số bút chì mà các bạn có được là:

90 : 3 = 30 (cây bút chì)

Đáp số: 30 cây bút chì.

Bài toán Trung bình cộng lớp 4
Bài toán Trung bình cộng lớp 4

Mẹo tính nhanh:

 • Trong các dãy số có giá trị cách đều, ví dụ: 1,2,3,4,... thì trung bình cộng các số bằng tổng số ở đầu dãy và số ở cuối dãy chia đôi.
 • Đối với trung bình cộng dãy số lẻ, chẵn (có số số hạng là số lẻ) thì trung bình cộng là số chính giữa dãy số đó.

2.2. Dạng 2: Bài toán cho sẵn giá trị của một (hoặc nhiều số) và trung bình cộng, yêu cầu tìm số còn lại

Cách giải: 

 • Bước 1: Lấy trung bình cộng x số các số hạng => Tổng các số hạng
 • Bước 2: Lấy tổng các số hạng - giá trị của các số hạng được cho 
 • Bước 3: Kết luận

Bài tập ví dụ: Trung bình cộng của 12 và a bằng 15. Tìm số a?

Tổng của hai số là:

15 x 2 = 30 

Số a là: 

30 -12 = 18 

Đáp số: Số a bằng 18.

2.3. Dạng 3: Bài toán tìm các số hạng còn lại dựa trên một số hạng cho sẵn và yêu cầu tính trung bình cộng lớp 4

Cách giải:

 • Bước 1: Tìm số hạng còn lại dựa trên phép tính cộng, trừ, nhân hoặc chia số hạng cho sẵn
 • Bước 2: Tính tổng các số hạng
 • Bước 3: Tính trung bình cộng các số hạng
 • Bước 4: Kết luận

Bài tập ví dụ: Ngày thứ nhất trồng được 100 cây, ngày thứ hai trồng được ít hơn ngày thứ nhất 15 cây, ngày thứ 3 trồng được nhiều hơn ngày thứ nhất 45 cây. Tính trung bình số cây đã trồng trong 3 ngày?

Số cây trồng được ngày thứ hai là: 

100 - 15 = 85 (cây)

Số cây trồng được ngày thứ ba là:

100 + 45 = 145 (cây)

Tổng số cây 3 ngày trồng được là:

100 + 85 + 145 = 330 (cây)

Trung bình số cây đã trồng trong 3 ngày là:

330 : 3 = 110 (cây)

Đáp số: 110 cây.

2.4. Dạng 4: Bài toán tìm ẩn số bằng với trung bình cộng của các số

Cách giải:

 • Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng
 • Bước 2: Tính số lần trung bình cộng của các số 
 • Bước 3: Lấy số lần trung bình cộng : số các số hạng = 1 lần trung bình cộng của các số  = số cần tìm (cộng hoặc trừ tùy theo trường hợp nhiều hay ít hơn)
 • Bước 4: Kết luận

Bài tập ví dụ 1: Dạng toán bằng với trung bình cộng các số

Mai có 18 cây bút, Linh có 16 cây bút và Đức có số cây bút bằng trung bình cộng bút của ba bạn. Hỏi số cây bút của Đức?

Sơ đồ đoạn thẳng

Sơ đồ đoạn thẳng bài tập 1
Sơ đồ đoạn thẳng bài tập 1

Hai lần trung bình cộng bút của của 3 bạn là:

18 + 16 = 34 (cây bút)

Trung bình cộng số kẹo của 3 bạn là:

34 : 2 = 17 (cây bút)

Vậy số cây bút của Đức cũng là 17 cây bút.

Đáp số: 17 cây bút

Bài tập ví dụ 2: Dạng toán ít hơn trung bình cộng của các số

Mai có 18 cây bút, Linh có 16 cây bút và Đức có số cây bút ít hơn trung bình cộng bút của ba bạn là 2 cây. Hỏi số cây bút của Đức?

Sơ đồ đoạn thẳng

Sơ đồ đoạn thẳng bài tập 2
Sơ đồ đoạn thẳng bài tập 2

Hai lần trung bình cộng số bút của 3 bạn là:

18 + 16 - 2 = 32 (cây bút)

Trung bình cộng số cây bút của 3 bạn là:

32 : 2 = 16 (cây bút)

Số cây bút của Đức có là:

16 - 2 = 14 (cây bút)

Đáp số: 14 cây bút.

Bài tập ví dụ 3: Dạng toán nhiều hơn trung bình cộng của các số

Mai có 18 cây bút, Linh có 16 cây bút và Đức có số cây bút nhiều hơn trung bình cộng bút của ba bạn là 2 cây. Hỏi số cây bút của Đức?

Sơ đồ đoạn thẳng

Sơ đồ đoạn thẳng bài tập 3
Sơ đồ đoạn thẳng bài tập 3

Hai lần trung bình cộng số bút của ba bạn là:

18 + 16 + 2 = 36 (cây bút)

Trung bình cộng số cây bút của 3 bạn là:

36 : 2 = 18 (cây bút)

Số cây bút của Đức có là: 

18 + 2 = 20 (cây bút)

Đáp số: 20 cây bút

3. Bài tập luyện tập trung bình cộng lớp 4

Bài tập 1: Tính số trung bình cộng của dãy số 1,2,3,4,5,.....,105.

Bài tập 2: Tính trung bình cộng của các số 15, 45, 30.

Bài tập 3: Linh nhận được 75 sticker. Bạn Ngọc nhận được ít hơn bạn Linh 10 sticker. Bạn Huệ nhận được nhiều hơn bạn Linh 15 sticker. Hỏi trung bình mỗi bạn nhận được bao nhiêu sticker?

Bài tập 4: Nhà Trung có 120 kg gạo, nhà Bình có 78 kg gạo. Nhà Lan có số kg gạo ít hơn trung bình cộng số gạo của ba bạn là 16kg. Hỏi nhà Lan có bao nhiêu kg gạo?

Bài tập 5: Trường học A có 20 cây xanh, trường học B có số cây xanh gấp đôi trường học A, trường học C có ít hơn trường học B 10 cây xanh. Hỏi trung bình cộng số cây xanh của 3 trường?

4. Đáp án bài tập luyện tập

Bài tập 1: Đáp số: 53

Bài tập 2: Đáp số: 30

Bài tập 3: 

 • Số sticker của bạn Ngọc có là: 60 
 • Số sticker của bạn Linh có là: 90 
 • Trung bình cộng số Sticker của 3 bạn là: 75 sticker.

Bài tập 4: 

 • 2 lần trung bình cộng số gạo của 3 bạn là: 182 kg gạo
 • Trung bình cộng số gạo của 3 bạn là: 91 kg gạo
 • Số gạo của Lan có là: 75 kg gạo

Bài tập 5: 

 • Số cây xanh của trường học B: 40 cây xanh
 • Số cây xanh của trường học C: 30 cây xanh
 • Trung bình cộng số cây xanh của 3 trường: 30 cây xanh

5. Lời kết

Dạng toán trung bình cộng lớp 4 là một dạng toán ở mức không quá khó. Các em học sinh chỉ cần luyện tập và tập làm quen với dạng toán nâng cao của toán trung bình cộng lớp 4 là đã có thể dễ dàng giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra.

Tham khảo thêm: Bộ 99+ từ vựng tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit chương trình SGK mới.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?