Bộ truyện "Little Fox level 2"

Little Fox Level 2 là một bộ truyện được thiết kế cho các bé học tiếng Anh theo phương pháp "tắm ngôn ngữ", ba mẹ không cần giỏi tiếng Anh cũng có thể dạy bé được.